Polityka prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Pkt 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Ładuniuk-Michalewska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako ABC Edukacja Magdalena Ładuniuk-Michalewska, z siedzibą pod adresem ul. Willowa 18/3 Lublin, o numerze NIP 7123164429.

Pkt 2

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. Oznacza to, że wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania umowy lub wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej abcenglishlublin.pl.

Pkt 3

Do danych przechowywanych przez Administratora należą: imię i nazwisko Kursanta ( a w przypadku dzieci również ich prawnych opiekunów), data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pkt 4

Oprócz danych osobowych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonywane podczas zajęć w Szkole ABC English. Zgoda na przetwarzanie zdjęć jest dobrowolna. Kursanci lub ich opiekunowie udzielają jej podczas podpisywania umowy o świadczenie usług. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram. Jednocześnie Administrator deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby sposób wykonywania zdjęć nie naruszał ogólnie przyjętych zasad społecznych. Na życzenie Kursanta lub jego opiekunów prawnych fotografie zostaną usunięte, nawet mimo wcześniejszej zgody.

Pkt 5

Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, czyli informowania o organizacji zajęć, kwestiach związanych z nauką, postępami Kursanta oraz płatnościami. Oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci również informacje handlowe i marketingowe, czyli np. o aktualnych kursach, promocjach czy dodatkowych zajęciach, które organizujemy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach handlowych i marketingowych jest dobrowolna i można ją wycofać w każdym momencie.

Pkt 6

Dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, będą one przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pkt 7

Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły ABC English, po podpisaniu z nimi odpowiedniej umowy powierzenia danych.

Pkt 8

Dane osobowe Kursantów i ich opiekunów prawnych nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

Pkt 9

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym. Staramy się zawsze reagować na uwagi i sugestie naszych Kursantów. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.